Smluvní podmínky "L"

Příloha ke smlouvě podnájemní

Smluvní podmínky "L"

Smluvní strany:

Nájemce:

FAN & TOM,s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47406, se sídlem Petržílova 3308/27, 143 00  Praha 4 – Modřany, IČ 25074202, DIČ CZ25074202; zastoupená Františkem Prajzlerem, jednatelem, popřípadě Karlem Šafaříkem, prokuristou.

Podnájemce: viz přední strana.

I.Předmět smlouvy

               Nájemce na základě této smlouvy podnajímá a přenechává do užívání podnájemci předmět podnájmu – níže uvedené nebytové prostory, nacházející se v paláci Lucerna, 116 02 Praha 1, Štěpánská 61, a podnájemce se za to zavazuje zaplatit nájemci dohodnutou úplatu, tj. podnájemné a cenu za poskytnuté služby spojené s provozem, popř. další sjednané služby. Nájemce souhlasí, aby podnájemce zacházel s předmětem podnájmu tak, jako by mu patřil a byl omezen v tomto zacházení pouze tím, že nesmí rušit výkon cizích práv, založených obecně závaznými přepisy a touto smlouvou.

II.Předmět podnájmu

              1) Předmětem podnájmu je nebytový prostor zvaný " Velký sál Lucerna", který se nachází v paláci Lucerna, Praha 1, Štěpánská 61 o celkové výměře 3 887,42 m2;

              2) Nájemce prohlašuje, že je oprávněn předmět podnájmu – nebytové prostory přenechat do podnájmu.

III. Úplata

              Úplata, tj. podnájemné, cena za poskytnuté služby spojené s provozem, přípravou a likvidací akce.

              1)  Smluvní strany se dohodly, že podnájemce je povinen, složit na účet nájemce platbu v plné výši podnájemného (včetně služeb + DPH) uvedeného ve smlouvě, nejpozději 14 dní před konáním akce, pokud není písemně ujednáno jinak. Platba bude uhrazena na účet nájemce, který je veden u Komerční banky, a.s., pobočky Praha -  město, 114 07 Praha, Václavské nám. 42, pod č. 19-2831770267/0100 .

              2)  Podnájemce se zavazuje objednat a uhradit služby spojené s provozem Velkého sálu, podle části II. této smlouvy, tj. 45.000,- Kč bez DPH/den, pokud není písemně ujednáno jinak.

IV. Způsob užívání

              1) Smluvní strany se dohodly, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy, bude podnájemcem podnajímán takto: nájemce se zavazuje touto smlouvou podnajmout podnájemci předmět podnájmu podle části II. této smlouvy k uspořádání jedné akce v termínu, jak je na přední straně smlouvy uvedeno.

              2) Smluvní strany se dohodly, že pod pojmem "doba trvání podnájmu" pro účely této smlouvy rozumějí počátkem podnájmu otevření vchodů ke vstupu a skončení podnájmu okamžik, kdy podnájemce opustí předmět podnájmu podle části II. této smlouvy, kterým smluvní strany pro účely této smlouvy rozumí úplné vyklizení, tj. předání předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy zpět nájemci v původním stavu.

V. Stav předmětu podnájmu

               Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy je způsobilý ke smluvenému způsobu užívání podle části IV. této smlouvy.

VI. Pravidla užívání předmětu podnájmu

  1. Podnájemce :

               1.1. je povinen převzít předmět podnájmu podle části II. této smlouvy nejpozději jednu hodinu před zahájením akce podle části IV. této smlouvy od nájemce.

               1.2. je povinen předat nájemci nejpozději čtrnáct dnů před zahájením konání akce podle části IV. této smlouvy vyplněnou přílohu č.1 k této smlouvě - "Technická příloha" ve dvojím vyhotovení. Pokud není písemně ujednáno jinak.

               1.3. je povinen dodržet bezpečnostní kapacitu předmětu podnájmu, tj. 2 500 osob, a za tímto účelem se zavazuje objednat tisk maximálně 2 500 ks vstupenek. Nad kapacitu 2 500 osob je povoleno 20 vstupenek pro FAN & TOM s.r.o. ( tzn. LoB1 č.4-7ks, č.6-6ks, č13-7ks ) a popř. prodejce 8ks.

               1.4. se zavazuje od okamžiku převzetí předmětu podnájmu do jeho předání nájemci dodržovat návštěvní řád, bezpečnostní, požární a pořádkové předpisy a řídit se pokyny odpovědných pracovníků nájemce nebo nájemce samého či jeho odpovědného zástupce;

               1.5. se zavazuje zajistit, aby hlučnost produkce nepřesáhla povolenou výši stanovenou vyhl. č. 13/1977 Sb.;

               1.6. se zavazuje zajistit bezhlučné vyklizení aparatur a dalšího případného materiálu, věcí a předmětů po skončení akce podle části IV. této smlouvy pasáží Lucerna do Štěpánské, popř. Vodičkovy ulice;

               1.7. v celém objektu je Přísný zákaz Kouření;

               1.8. je povinen zajistit dodržování zákazu konzumace jídel a nápojů, donesených návštěvníky akce podle části IV. této smlouvy, který si vyhrazuje nájemce a to po celou dobu podnájmu. Tento zákaz se vztahuje i na učinkující, pořadatele, týká se i darů pro obdarované apod., výjimku může v jednotlivých případech povolit nájemce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

              1.9. se zavazuje nést  ke své tíži a na svůj účet náklady na uvedení v předešlý stav pro případ, že by došlo v souvislosti s provozovaným způsobem užívání podle části IV. této smlouvy k poškození předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy. Podnájemce tedy přebírá odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zničení věcí movitých umístěných v sále a dále za poškození nemovitosti, vyjma případu, kdy prokáže, že škoda byla zaviněna nájemcem nebo jeho pracovníky;

               1.10. je srozuměn s tím, že nájemce si vyhrazuje právo ke schválení natáčení video nebo audio záznamů, přenosu jakýchkoliv, i soukromých televizních společností a je povinen nájemci tyto záměry zde uvedené předložit ke schválení;

               1.11. je si vědom toho, že nájemce mu neudělil souhlas k tomu, aby předmět podnájmu nebo jeho část přenechal užívání třetí osobě (podpodnájmu);

               1.12. může odstoupit od smlouvy v době do 8 týdnů před datem konání akce podle části IV. této smlouvy;

               1.13. je oprávněn v průběhu akce podle části IV. této smlouvy použít svůj obchodní název a logo;

               1.14. je oprávněn provádět během akce podle části IV. této smlouvy reklamu a propagaci jiných subjektů a to vhodným způsobem po předchozím souhlasu nájemce;

               1.15. může ke své tíži a na svůj účet sjednat přiměřené pojištění;

               1.16. mimo služby sjednané smlouvou podle části III.,bod 9) této smlouvy je oprávněn zajistit další vlastnípořadatelskou a bezpečnostní službu;

               1.17. je povinen s odkazem na ust. §12 a §13 autorského zákona uzavřít smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebního díla;

               1.18. je povinen předložit odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému nejpozději jeden den před konáním akce  podle části IV. této smlouvy seznam akreditací pro tuto akci;

               1.19. je povinen, pokud vydá pozvánky na pořádání akce podle části IV. této smlouvy (max. 50ks), tyto pozvánky očíslovat a předložit je odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému k označení bezpečnostním razítkem, bez tohoto označení jsou pozvánky neplatné a nesmějí být rozšiřovány. Podnájemce je povinen jeden vzor pozvánky ponechat odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému;

              1.20. je povinen na vlastní náklady odstranit z předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy veškerý odpad, který nesouvisí s poskytováním restauračních služeb ( např. reklamní letáky, kartony, tiskopisy, papíry apod. );

               1.21. je povinen pro hosty otevřít vstup do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy  nejpozději 1 hodinu před zahájením akce podle části IV. této smlouvy;

               1.22. je zodpovědný za udržení pořádku v pasáži Lucerna, tím smluvní strany rozumějí prostory před vchodem do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy, aby nedošlo k ohrožení oprávněných zájmu nájemců nebytových prostor v pasáži Lucerna, podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti případné škody, vzniklé z tohoto titulu v pasáži Lucerna či jiným nájemcům, zde realizujícím své nájemní právo, nese ke své tíži a na svůj účet;

               1.23. se zavazuje zajistit, aby při akci podle části IV. této smlouvy, nebude-li na parketě stolová úprava, nedocházelo na tomto parketě ke konzumaci jídel a nápojů , podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti, případné škody vzniklé z tohoto titulu, nese ke své tíži a na svůj účet;

               1.24. je povinen zajistit, aby návštěvníci akce podle části IV. této smlouvy v souladu s bezpečnostními předpisy odkládali svrchní oblečení, tašky, batohy, jim podobná zavazadla a předměty, nemající přímou souvislost s obsahem pořádané akce na místě k tomu určeném, pro účely této smlouvy její smluvní strany takovým místem rozumějí šatny, které jsou jako takové viditelně označeny, podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti vzniká nájemci právo nevpustit takové návštěvníky akce do předmětu podnájmu podle části II, této smlouvy;

               1.25. může při akci podle části IV. této smlouvy provozovat tombolu, tato však nesmí v žádném případě obsahovat nápoje a potraviny v jakékoli formě a úpravě;

              1.26. je povinen uhradit faktury na platby podle této smlouvy, předané mu nájemcem, nejpozději do dne splatnosti, vyznačeného na fakturách, smluvní strany se dohodly, že za den zaplacení považují den, ve kterém byla fakturovaná částka připsána na účet nájemce;

               1.27. je povinen, pokud používá vlastní světelnou a zvukovou aparaturu, na vyžádání předložit atest o povolení k provozu, ne starší dvanácti měsíců a revizní zprávu o způsobilosti provozu zařízení dle ČSN 331610;

               1.28. je povinen dodat technický plánek postavení podia a rozmístění techniky včetně rozměrů;

               1.29. vzhledem k zařazení Velkého sálu Lucerny mezi objekty s vysokým požárním nebezpečím, je přísně zakázáno používání všech pyrotechnických prostředků, ohňostrojů, paličských prací, otevřeného plamene, hořlavých plynů a kapalin.

  1. Nájemce :

               2.1. zabezpečuje opravy, údržbu, úklid a dodávky energií podle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.9.2000;

               2.2. při přiměřeném pojištění předmětu podnájmu postupuje ve shodě se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 1.9.2000;

               2.3. výslovně prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy odpovídá požárním a veškerým jiným předpisům. které se vztahují ke konání akce posle části IV. této smlouvy;

               2.4. výslovně prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy odpovídá příslušným předpisům pokud jde o veškerá technická a stavební zařízení a že je plně způsobilý a úředně schválený pro konání akcí do počtu osob nepřesahující počet 2 500;

               2.5. si vyhrazuje právo kontroly vstupenek u vchodu do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy;

               2.6. si vyhrazuje právo k poskytování fotografických a jiných služeb v předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy jen osobám, se kterými uzavřel smlouvu o poskytování takovýchto služeb;

              2.7. si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí odůvodněných opatření před započetím v průběhu i po skončení akce podle části IV. této smlouvy v zájmu zachování života, zdraví a bezpečnosti osob přítomných v předmět podnájmu podle části II. této smlouvy nebo v zájmu ochrany majetku pronajímatele;

VII. Doba trvání

             Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v části IV. této smlouvy.

VIII. Sankce

              1) Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení podnájemce od smlouvy nebo zrušení smlouvy z důvodu na straně podnájemce v termínu kratším než 8 týdnů před dobou konání akce podle části IV. této smlouvy, se podnájemce zavazuje zaplatit nájemci sankci (smluvní pokutu) ve výši základní sazby podnájemného podle části III. této smlouvy;

              2) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti podnájemce uvedené v části VI.,

                  bod 1.8., se podnájemce zavazuje zaplatit nájemci sankci ve výši 10.000,-Kč;

              3) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti podnájemce uvedené v části VI.

                  bod 1.3., se podnájemce zavazuje zaplatit nájemci sankci ve výši 150.000,-Kč;

              4) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti podnájemce uvedené v části VI.

                  bod 1.20, se podnájemce zavazuje zaplatit nájemci sankci ve výši 20.000,-Kč;

              5) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčeno právo nájemce požadovat po podnájemci náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

              6) Podnájemce souhlasí s tím, že společnost Ticketmaster smí zadržovat jistinu z celkových tržeb za prodej vstupenek na akci podnájemce a to ve výši, kterou určí nájemce podle části VI. této smlouvy až do výše 100% jistiny.

IX. Spory

              Smluvní strany se dohodly, že spory z této smlouvy vzniklé, nebudou-li vyřešeny vzájemnou dohodou smluvních stran, budou řešeny podle českého práva před soudy České republiky.

X. Zánik smlouvy

              Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká uplynutím času podle části IV.,bod 1) a 2) této smlouvy.

XI. Zvláštní ustanovení

              1) Smluvní strany se dohodly, že všechny věci touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejm. občanským zákoníkem;

              2) Smluvní strany se dohodly, že podnájemce je povinen při skončení této smlouvy provést řádně a včas úkony podle části IV. bod 2), definované pod pojmem "skončení podnájmu". Podnájemce výslovně touto smlouvou souhlasí s tím, že neučiní-li tak, nájemce má právo učinit veškerá opatření, vč. otevření předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy a vyklizení předmětu podnájmu vč. inventáře a věcí podnájemce, a to na náklady podnájemce. Podnájemce se zavazuje, že náklady s tímto spojené vč. skladného uhradí nájemci.

XII. Závěrečná ustanovení

              1) Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou, a to formou dodatku k této smlouvě;

              2) Podnájemce bere na vědomí, že nájemce v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů zpracovává osobní údaje podnájemce (je-li fyzickou osobou) obsažené ve smlouvě v rozsahu, jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, tel. Číslo a e-mail (dále jen osobní údaje), a to za účelem plnění této smlouvy a vyhodnocení plnění povinností z této smlouvy vyplývajících.

              3) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku, který má platnost originálu.

              4) Podnájemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že se řádně seznámil se zněním smlouvy vč. její přílohy – smluvními podmínkami „L“, což potvrzuje jejich podpisem.

 

ke stažení pdf.

Fan & Tom, s.r.o.

Štěpánská 61
116 02  Praha 1


e-mail: info@lucpra.com

Plánek Velkého sálu - stání

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu - sezení

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu

Ples