Návštěvní řád

Tento návštěvní řád, vydaný společností Fan & Tom s.r.o. určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do Velkého sálu Lucerny (dále VS).

1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do VS.

2. Vstup a pobyt v objektu VS je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů.

3. Každá osoba, vstupující do objektu, je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků (pořadatelů, ostrahy, hasičů, zdravotníků, aj.), chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení.

4. Ve VS je zakázáno kouření. Ve VS je zakázáno používat otevřený oheň.

5. Do VS vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, (tj. Návštěvnímu řádu, jiným právním předpisům, pokynům pořadatelů atd.) nebo tu, jejíž chování shledá nepřístojným a to bez možnosti náhrady vstupného.

7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů, uvedeného v Zákoně trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr.zák.") nebo přestupku, bude z VS vyvedena a předána Policii ČR.

8. Na požádání pověřené osoby, je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu VS založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor VS a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do VS platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a opravňuje pouze k jednomu vstupu do VS.

9. Návštěvníci jsou povinni odkládat svrchní oděvy ( kabáty, bundy ), batohy, kufry apod. do šaten k tomu určených.

10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo provozovatele. Provozovatel VS nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.

11. Každá osoba, vstupující do VS, souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do VS.

12. Do VS není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), láhve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné, apod.), nůžky, výbušné látky (pyrotechnika, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní, pokud není s pořadateli domluveno jinak) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak na objektu VS, tak pořadateli akce a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel VS nebo pořadatel akce.

13. Pro hosty je zajištěno občerstvení u barů a výčepů. Prodej je ukončen s koncem akce . Je zakázána konzumace vlastních donesených nápojů a jídel, v opačném případě bude host vykázán z prostor VS.

14. Pořadatel akce může po dohodě s provozovatelem dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou akci, se nesmí do VS vnášet. Rozhodnutí pořadatele akce bude vždy takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Návštěvního řádu VS. Práva a povinnosti upravují smlouvy uzavřené na každou jednotlivou akci.

15. Každá osoba, vstupující do VS, souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s VS, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.

16. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem, bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

17. Provozovatel VS a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí, či jejich zcizení jinými osobami, s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel VS nebo pořadatel akce do úschovy, v prostorách k tomuto účelu vyhrazených.

18. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt VS je monitorován průmyslovými kamerami.

19. V případě evakuace VS je každá osoba, v té chvíli pobývající v objektu, povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

20. V objektu VS platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a také házet jakékoli předměty z galérií.

21. Provozní doba VS je závislá na charakteru a délce každé akce, kapacita sálu je max. 2500 osob.

 

Fan & Tom, s.r.o.

Štěpánská 61
116 02  Praha 1


e-mail: info@lucpra.com

Plánek Velkého sálu - stání

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu - sezení

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu

Ples