Сроки и условия "L"

Smluvní strany:
nájemce: FAN & TOM,s.r.o., podnikající na základě zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 47406 ze dne 5.9.1996, se sídlem v 143 00 Praze 4 - Modřanech, Petržílova 3308/27, IČO 25074202, DIČ O12-25074202;zastoupená Františkem Prajzlerem, jednatelem
podnájemce: viz přední strana.


I. Předmět smlouvy
Podle této smlouvy podnájemce najímá a nájemce pronajímá na základě předávacího a přejímacího protokolu v další části blíže uvedené nebytové prostory, nacházející se v paláci Lucerna, 116 02 Praha 1, Štěpánská 61. Nájemce souhlasí, aby podnájemce zacházel s předmětem podnájmu tak, jako by mu patřil a byl omezen v tomto zacházení pouze tím, že nesmí rušit výkon cizích práv, založených obecně závaznými přepisy a touto smlouvou.


II. Předmět nájmu

  1. Předmět podnájmu je nebytový prostor zvaný " Velký sál Lucerna", který se nachází v paláci Lucerna, Praha 1, Štěpánská 61 o celkové výměře 3 887,42 m2;
  2. Nájemce prohlašuje, že je oprávněn uvedené nebytové prostory dát do podnájmu.

 

III. Úplata
Cena, tj. podnájemné, cena za poskytnuté služby spojené s provozem, přípravou a likvidací akce, náhrada administrativních výloh, úplata za reklamu a úplata za pořízení audio či video záznamu nebo přenosu, jakož i další částky jsou uvedeny na přední straně smlouvy (viz CENA, odst. 1. až 6.).

  1. Smluvní strany se dohodly, že podnájemce je povinen složit na účet nájemce, který je veden u pobočky Komerční banky Praha - město, 114 07 Praha 1, Václavské nám. 42 pod číslem 19-2831770267/0100 zálohu ve výši základní sazby podnájemného dle bodu 1. této části smlouvy a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této podnájemní smlouvy a zároveń se zavazuje předat nájemci v téže lhůtě podnájemcem podepsanou kopii této podnájemní smlouvy, neučiní-li tak, má se zato, že podnájemní smlouva se ze strany podnájemce neuzavře a rezervovaný termín akce podle části IV. této smlouvy se ruší;
  2. Vedle podnájemného se podnájemce zavazuje uhradit ke své tíži a na svůj účet platby, spojené s užíváním předmětu podnájmu podle rozsahu objednaných služeb uvedených v Technické příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1;
  3. Podnájemce se dále zavazuje prostřednictvím Technické přílohy objednat a posléze uhradit služby spojené s užíváním předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy.

 

IV. Způsob užívání

  1. Smluvní strany se dohodly, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy bude podnájemcem podnajímán takto: nájemce se zavazuje touto smlouvou podnajmout podnájemci předmět podnájmu podle části II. této smlouvy k uspořádání jedné akce a v termínu, jak na přední straně uvedeno.
  2. Smluvní strany se dohodly, že pod pojmem "doba trvání podnájmu" pro účely této smlouvy rozumějí počátkem podnájmu otevření vchodů ke vstupu podle přílohy č. 1, část "Přístup do sálu" a skončení podnájmu okamžik, kdy podnájemce opustí předmět podnájmu podle části II. této smlouvy, který je spatřován smluvními stranami v úplném vyklizení, tj. předání předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy zpět nájemci v původním stavu na základě předávacího a přejímacího protokolu. Neskončí-li podnájemce podnájem zde takto uvedeným způsobem, smluvní strany mají zato, že podnájem trvá a podnájemce je pak povinen písemným dodatkem k této smlouvě tuto skutečnost potvrdit za další úplatu podle části III. této smlouvy.


V. Stav předmětu podnájmu
Nájemce prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy je způsobilý ke smluvenému způsobu užívání podle části IV. této smlouvy.

VI. Pravidla užívání předmětu podnájmu
1. Podnájemce:

1  je povinen převzít předmět podnájmu podle části II. této smlouvy nejpozději jednu hodinu před zahájením akce podle části IV. této smlouvy od nájemce. O převzetí předmětu podnájmu podnájemcem a o jeho odevzdání zpět nájemci jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol. Podnájemce je srozuměn s tím, že nepředá-li zde dohodnutým způsobem předmět podnájmu, má se zato, že podnájem trvá a podnájemce je pak povinen písemným dodatkem k této smlouvě tuto skutečnost potvrdit za další úplatu podle části III. této smlouvy;

2  je povinen předat nájemci nejpozději čtrnáct dnů před zahájením konání akce podle části IV. této smlouvy vyplněnou přílohu č.1 k této smlouvě - "Technická příloha" ve dvojím vyhotovení.;

3  je povinen dodržet bezpečnostní kapacitu předmětu podnájmu, tj. 2 500 osob, a za tímto účelem se zavazuje uzavřít smlouvu o tisku a distribuci max. 2 500 ks vstupenek s fy TICKETPRO a.s. se sídlem v Praze 1, Rybná 732/25, 110 00 (kontaktní adresa: Ticketpro a.s., Počernická 96, 108 00 Praha 10, www.ticketpro.cz), která je nájemcem určena jako exkluzivní výrobce a distributor vstupenek.

4  se zavazuje od okamžiku převzetí předmětu podnájmu do jeho předání nájemci dodržovat bezpečnostní, požární a pořádkové předpisy a řídit se pokyny odpovědných pracovníků nájemce nebo nájemce samého či jeho odpovědného zástupce;
5  se zavazuje zajistit, aby hlučnost produkce nepřesáhla povolenou výši stanovenou Zákonem č. 258/2000 Sb.;
6  se zavazuje zajistit bezhlučné vyklizení aparatur a dalšího případného materiálu, věcí a předmětů po skončení akce podle části IV. této smlouvy pasáží ucerna do Štěpánské, popř. Vodičkovy ulice;
7  se zavazuje zajistit zákaz kouření při koncertech, sportovních a jim podobných akcích ve všech prostorách předmětu podnájmu podle části IV. této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak mezi smluvními stranami;
8  je povinen zajistit dodržování zákazu konzumace jídel a nápojů, donesených návštěvníky akce podle části IV. této smlouvy, který si vyhrazuje nájemce a to po celou dobu podnájmu. Tento zákaz se vztahuje i na učinkující, pořadatele, týká se i darů pro obdarované apod., výjimku může v jednotlivých případech povolit nájemce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
9  se zavazuje nést ke své tíži a na svůj účet náklady na uvedení v předešlý stav pro případ, že by došlo v souvislosti s provozovaným způsobem užívání podle části IV. této smlouvy k poškození předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy. Podnájemce tedy přebírá odpovědnost za jakékoliv poškození nebo zničení věcí movitých umístěných v sále a dále za poškození nemovitosti, vyjma případu, kdy prokáže, že škoda byla zaviněna nájemcem nebo jeho pracovníky;
10  je srozuměn s tím, že nájemce si vyhrazuje právo ke schválení natáčení video nebo audio záznamů, přenosu jakýchkoliv, i soukromých televizních společností a je povinen nájemci tyto záměry zde uvedené předložit ke schválení;
11  je si vědom toho, že nájemce mu neudělil souhlas k tomu, aby podnajaté prostory podle části II. této smlouvy dal do dalšího podpodnájmu;
12  může odstoupit od smlouvy v době do 8 týdnů před datem konání akce podle části IV. této smlouvy;
13  je oprávněn v průběhu akce podle části IV. této smlouvy použít svůj obchodní název a logo;
14  je oprávněn provádět během akce podle části IV. této smlouvy reklamu a propagaci jiných subjektů a to vhodným způsobem po předchozím souhlasu nájemce;
15  může ke své tíži a na svůj účet sjednat přiměřené pojištění;
16  mimo služby sjednané smlouvou podle části III.,bod 9) této smlouvy je oprávněn zajistit další vlastní pořadatelskou a bezpečnostní službu;
17  je povinen s odkazem na ust. §12 a §13 autorského zákona uzavřít smlouvu s OSA o veřejném provozování hudebního díla;
18  je povinen předložit odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému nejpozději jeden den před konáním akce podle části IV. této smlouvy seznam akreditací pro tuto akci;
19  je povinen, pokud vydá pozvánky na pořádání akce podle části IV. této smlouvy (max. 50ks), tyto pozvánky očíslovat a předložit je odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému k označení bezpečnostním razítkem, bez tohoto označení jsou pozvánky neplatné a nesmějí být rozšiřovány. Podnájemce je povinen jeden vzor pozvánky ponechat odpovědnému zástupci nájemce, popř. nájemci samému;
20  je povinen na vlastní náklady odstranit z předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy veškerý odpad, který nesouvisí s poskytováním restauračních služeb (např. reklamní letáky, kartony, tiskopisy, papíry apod. );
21  je povinen pro hosty otevřít vstup do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy nejpozději 1 hodinu před zahájením akce podle části IV. této smlouvy;
22  je zodpovědný za udržení pořádku v pasáži Lucerna, tím smluvní strany rozumějí prostory před vchodem do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy, aby nedošlo k ohrožení oprávněných zájmu nájemců nebytových prostor v pasáži Lucerna, podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti případné škody, vzniklé z tohoto titulu v pasáži Lucerna či jiným nájemcům, zde realizujícím své nájemní právo, nese ke své tíži a na svůj účet;
23  se zavazuje zajistit, aby při akci podle části IV. této smlouvy, nebude-li na parketě stolová úprava, nedocházelo na tomto parketě ke kouření, konzumaci jídel a nápojů , podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti případné škody, vzniklé z tohoto titulu, nese ke své tíži a na svůj účet;
24  je povinen zajistit, aby návštěvníci akce podle části IV. této smlouvy v souladu s bezpečnostními předpisy odkládali svrchní oblečení, tašky, batohy, jim podobná zavazadla a předměty, nemající přímou souvislost s obsahem pořádané akce na místě k tomu určeném, pro účely této smlouvy její smluvní strany takovým místem rozumějí šatny, které jsou jako takové viditelně označeny, podnájemce je srozuměn s tím, že pro případ nedodržení této povinnosti vzniká nájemci právo nevpustit takové návštěvníky akce do předmětu podnájmu podle části II, této smlouvy;
25  může při akci podle části IV. této smlouvy provozovat tombolu, tato však nesmí v žádném případě obsahovat nápoje a potraviny v jakékoli formě a úpravě;
26  je povinen uhradit faktury na platby podle této smlouvy, předané mu nájemcem, nejpozději do dne splatnosti, vyznačeného na fakturách, smluvní strany se dohodly, že za den zaplacení považují den, ve kterém byla fakturovaná částka odepsaná z účtu podnájemce ve prospěch účtu na faktuře uvedeném;
27  je povinen, pokud používá vlastní světelnou a zvukovou aparaturu,předložit atest o povolení k provozu, ne starší dvanácti měsíců a revizní zprávu o způsobilosti provozu zařízení dle ČSN 331610;
28  je povinen dodat technický plánek postavení podia a rozmístění techniky včetně rozměrů;
29  vzhledem k zákazu používání pyrotechnických prostředků, ohňostrojových a paličských prací, otevřeného plamene a hořlavých plynů, kapalin a par, je povinen, pokud bude při produkci používat některý z výše uvedených efektů, předat 14 dní před produkcí seznam těchto produktů a prostředků, průkaz odpalovače ohňostrojů, jeho platnost a skupiny oprávnění a oprávnění k používání laserových prostředků.
V případě splnění výše uvedených podmínek a při dodržení § 178 odst. 1 a přílohy č. 4 vyhl. ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, v platném znění a zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění a vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy č. 5, je možné vydat povolení k produkci.


2. Nájemce:

1  zabezpečuje opravy, údržbu, úklid a dodávky energií podle smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.9.2000;
2  při přiměřeném pojištění předmětu podnájmu postupuje ve shodě se smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 1.9.2000;
3  výslovně prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy odpovídá požárním a veškerým jiným předpisům. které se vztahují ke konání akce posle části IV. této smlouvy;
4  výslovně prohlašuje, že předmět podnájmu podle části II. této smlouvy odpovídá příslušným předpisům pokud jde o veškerá technická a stavební zařízení a že je plně způsobilý a úředně schválený pro konání akcí do počtu osob nepřesahující počet 2 500;
5  si vyhrazuje právo kontroly vstupenek u vchodu do předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy;
6  si vyhrazuje právo k poskytování fotografických a jiných služeb v předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy jen osobám, se kterými uzavřel smlouvu o poskytování takovýchto služeb;
7  si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí odůvodněných opatření před započetím v průběhu i po skončení akce podle části IV. této smlouvy v zájmu zachování života, zdraví a bezpečnosti osob přítomných v předmět podnájmu podle části II. této smlouvy nebo v zájmu ochrany majetku pronajímatele;

VII. Čas smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou podle části IV. této smlouvy.

VIII. Sankce

1.)  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy v termínu kratším než 8 týdnů před dobou konání akce podle části IV. této smlouvy, uhradí podnájemce sankci ve výši základní sazby podnájemného podle části III. této smlouvy;
2.)  Smluvní strany se dohodly, že v případě, když podnájemce poruší svoji povinnost uloženou mu v části VI. bod 1.8., uhradí sankci ve výši 20.000,-Kč;
3.)  Smluvní strany se dohodly, že v případě když podnájemce poruší svoji povinnost uloženou mu v části VI. bod 1.3., uhradí sankci ve výši 50.000,-Kč;
4.)  Smluvní strany se dohodly, že v případě, když podnájemce poruší svoji povinnost uloženou mu v části VI. bod 1.20, uhradí sankci ve výši 10.000,-Kč;
5.)  Smluvní strany se dohodly, že v případě, když podnájemce poruší svoji povinnost uloženou mu v části VI. bod 1.26. uhradí sankci ve výši 1% z fakturovaného podnájemného nebo z fakturovaných služeb a to za každý den prodlení s platbou.
6.)  Podnájemce souhlasí s tím, že společnost Ticketpro a.s. smí zadržovat jistinu ve výši 30% z celkových tržeb za prodej vstupenek na akci podnájemce a to až do té doby, kdy nájemce Ticketpro potvrdí bezškodní průběh akce, kdy lhůta pro toto sdělení začíná běžet dnem konání akce a končí tři pracovní dny po tomto datu. Pokud dojde ze strany podnájemce k porušení smlouvy, ze které by nájemci plynula finanční kompenzace, je Ticketpro oprávněno převést tuto jistinu na účet nájemce a to ve výši, kterou určuje tato smlouva nebo ve výši, kterou určí nájemce za způsobené škody podle části VI. této smlouvy až do výše 100% jistiny.

IX. Spory
Smluvní strany se dohodly, že spory z této smlouvy vzniklé, nebudou-li vyřešeny vzájemnou dohodou smluvních stran, budou řešeny podle českého práva před soudy České republiky.

X. Zánik smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká uplynutím času podle části IV.,bod 1) a 2) této smlouvy.

XI. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že všechny věci touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky;

Smluvní strany se dohodly,že podnájemce je povinen při zániku této smlouvy provést úkony podle části IV. bod 2), spatřované pod pojmem "skončení podnájmu". Podnájemce výslovně touto smlouvou souhlasí s tím, že neučiní-li tak, nájemce má právo učinit veškerá opatření, vč. otevření předmětu podnájmu podle části II. této smlouvy a vyklizení inventáře a věcí podnájemce. Podnájemce se zavazuje, že náklady s tímto spojené vč. skladného uhradí nájemci v režimu podle části VI. bod 1.26. pod sankcí podle ustanovení části VIII., bod 6) této smlouvy.


XII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou jako dodatek k této smlouvě;

tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních v jazyce českém, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku, který má platnost originálu.

Smluvní podmínky 2019